Privacy verklaring
Food and Fit Coach (Brenda Calf) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Food and Fit Coach houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Food and Fit Coach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Om diensten te kunnen factureren
Indien in geval van nood tijdens de sportlessen de ouders van minderjarige deelnemers te bereiken

Voor de bovenstaande doelstelling kan Food and Fit Coach de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Naam ouders / verzorgers
Naam van de school
Naam van de doorverwijzer

Verstrekking aan derden
Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Food and Fit Coach bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens:
Food and Fit Coach
t.a.v. Brenda Calf
Mail: brenda@foodandfitcoach.nl
Mobiel: 06 111 64 932